ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се организира и провежда от  ЕКСТРАКТФАРМА EООД, със седалище и адрес на управление София, ул. Борова гора № 2 с ЕИК BG 131 438 325, https://extractpharma.com/електронна поща: EXTRACTPHARMA@ABV.BG, телефон за контакт: +359 2 963 14 15  наричано по-долу, за краткост „Организатор”.

ЧАСТ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България

ЧАСТ 3. СЪЩНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА И ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ

3.1. Изпълнителят публикува пост със съобщение за Играта, описва условията за участие, броя на печелившите и вида на наградите. Изпълнителят събира и обработва данни на участниците в Играта и осигурява теглене и публикуване на наградите на фейсбук страницата на Екстрактфарма / https://www.facebook.com/extractpharmacom/

3.2. Същност на игрите – осъществяват се единствено в интернет в социалната мрежа Фейсбук на адрес https://www.facebook.com/extractpharmacom/ и се състоят в регистриране на физически лица по описания по-долу начин с цел спечелване на награда. Наградите представляват продукти Екстрактфарма

3.3. Участниците се информират за Игрите с текстовете на страницата на https://www.facebook.com/extractpharmacom/ и публикуваните настоящи Правила за участие. Всеки, който желае да участва може да се регистрира, ако отговаря на условията и предостави информирано, доброволно и изрично съгласие за съответна информация, описана по-долу.

ЧАСТ 4. ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ

4.1. Периодът на участие за всяка от Игрите е посочен в конкретния пост на страницата https://www.facebook.com/extractpharmacom/

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

5.1. Участник в Игрите може да бъде всяко дееспособно физическо лице с местоживеене на територията на Република България, което в периода на участие изпълни условията за участие, описани по-долу.

5.2. В Кампанията нямат право да участват:

5.2.1. малолетни и непълнолетните лица, лица, поставени под пълно или ограничено запрещение;

5.2.2. служители на Организаторите, както и членове на техните семейства (съпруг/-а, родител/-и, брат/ сестра, деца).

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

6.1. За участие в Промоцията е необходимо: Участникът да се регистрира с електронна поща за получване на известия и бюлетин в сайта на https://extractpharma.com

6.2. Наградите се получават след приключване на играта – 25.04.2020 г.

6.3. Участниците, спечелили награда, е необходимо да се свържат с Организарторите посредством лично съобщение на страницата на https://www.facebook.com/extractpharmacom/ и да  предоставят следните допълнителни лични данни: име и фамилия, телефон, адрес за доставка.

6.4. Във всяка Игра, Участник има право да се регистрира само веднъж, за да участва за награди. В случай, че Участник направи опит да манипулира по какъвто и да е начин компютърната система на Играта, Организаторите имат правото да го отстранят от участие.

6.5. Регистрацията за участие и самото участие в Играта, както и спечелването и получаването на награди от Играта, не е обвързано с покупка на продуктите на Възложителите от Участниците и/или печелившите участници.

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградите, които ще бъдат раздавани по време на Промоцията са следните:

Първа награда Ноземат Херб, 1000 ml. – 1 (един) брой

Втора награда Ноземат Херб Плюс, 500 ml. – 1 (един) брой

Трета награда Имунострат Херб, 200 ml. – 1 (един) брой

7.2. Не се допуска размяна на награда срещу пари и паричен еквивалент.

7.3. Пълният списък с печелившите се обявява на страничката на Екстрактфарма https://www.facebook.com/extractpharmacom/ до 48 часа след приключване на Играта. Списъкът съдържа имена на участниците, съответстващи на профилните данни във Фейсбук.

ЧАСТ 8. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1. Наградите в Игрите се теглят на случаен принцип между участниците, отговарящи на изискванията за участие. Механизмът на теглене се програмира от Изпълнителя в софтуер, който разпределя наградите за периода на Играта и на принципа на случайните числа „тегли“ печеливши от целия период на Играта. За всяка игра Организаторите съхраняват доказателство за тегленето (моментна снимка на екрана).

8.2. Всеки Участник, който отговаря на условията, описани в настоящите Официални правила, има право да участва в Играта. Организаторите си запазват правото да не дадат награда на участник, който не е попълнил коректно всички полета, които се изискват при регистрация.

ЧАСТ 9. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

9.1.1. Спечелилите награда по т. 5 предоставят данни за доставка по описания механизъм.

9.1.2. Наградата се получава по куриер за сметка на Възложителя чрез посочения от печелившия Участник, телефон за контакт и адрес за доставка. Печелившият Участник следва да осигури и уговори удобен ден и час за доставка на наградата. Във всички случаи доставката следва да бъде направена от 09:00 до 17:00 часа в рамките на 3 работни дни, считано от уговарянето на удобен ден и час за доставка между куриерската фирма и печелившия Участник, само на територията на Република България.

9.1.3. Ако печелившият Участник е предоставил неточен или некоректен телефон за контакт и адрес за доставка и/или не бъде открит на посочения от него адрес при посещение на Куриера, Организаторите не носят отговорност за недоставяне на наградата.

9.1.4. За избягване на съмнение се уточнява, че Организаторите нямат задължение да предоставят спечелени награди, които поради невъзможност да бъде осъществен контакт със спечелилото лице не са били доставени в рамките на 3 работни дни, считано от крайната дата на Играта.

ЧАСТ 10. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ

10.1. Организаторите не носят отговорност за недоставени или забавени награди, когато това се дължи на следните обстоятелства: а) наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност печеливш Участник да се идентифицира и/ или да получи наградата или част от нея в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш Участник; и б) при невъзможност наградата да бъде предоставена поради форсмажорни обстоятелства, нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства.

10.2. Организаторите не носят отговорност в случаи на невъзможност за участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организаторите.

10.3. Организаторите не носят отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи участието в Играта, вследствие на неправилното експлоатиране на оборудването на Участник.

10.4. Организаторите имат неотменимо право да прекратят Играта по всяко време, обявявайки това на Facebook страницата https://www.facebook.com/extractpharmacom/, в случай, че бъдат установени злоупотреби, нарушаване на правилата или ако настъпят други, налагащи прекратяване обстоятелства. В тези случаи Организаторите не дължат каквито и да са компенсации на претърпени от Участниците преки и/ или непреки имуществени и/или неимуществени вреди или пропуснати ползи в резултат на прекратяване на Играта.

10.5. Организаторите си запазват правото да изтрият служебно и без предупреждение и да не допуснат за спечелване на награди Участници, които не отговарят на описаните в настоящите правила условия за участие.

10.6. Организаторите се задължават да изтрият служебно вече регистрирал се в Играта Участник, в случай, че Участникът е изразил писмено (чрез изпращане на съобщение на посочен от Организаторите за целта пощенски адрес или адрес на електронна поща, или чрез Фейсбук-страницата на марката https://www.facebook.com/extractpharmacom/) това свое желание.

ЧАСТ 11. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ

11.1. Всички награди са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица, преди получаването им, както и да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

ЧАСТ 12. ЦЕЛИ НА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИГРАТА.

12.1. Събирането, съхраняването и обработването на лични данни по повод Играта се провежда със средства, съобразени с разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679, приложимото право на Европейския съюз и законодателство на Република България относно защитата на личните данни. Личните данни, които се събират и обработват за Игрите са две имена, електронен адрес, телефон за контакт, адрес за доставка. Правно основание за обработването на личните данни – имена, електронен адрес, телефон за контакт, адрес за доставка – е свободно изразеното, конкретно и информирано съгласие на всеки Участник, дадено предварително и без което не би могла да бъде извършена регистрация за участие в Играта.

12.2. Възложителите възлагат на Изпълнителя събирането, обработването и съхранението на личните данни на участниците за срока на времетраене на играта, като получават от Изпълнителя статистическа информация за регистрираните участници (брой участници). Възложителите получават достъп само до личните данни на лицата, спечелили награди, с цел изпращане на наградите. Възложителите, в качеството им на Администратори на лични данни, възлагат на Изпълнителя в качеството му на Обработващ лични данни събирането, обработването и съхраняването на личните данни, предоставени от Участниците в Играта, единствено за следните цели:

1. Провеждане на Играта, включващо определяне на печелившите Участници и награди;

2. Обявяване на имена и наградата на печелившите участници на https://www.facebook.com/extractpharmacom/

3. Информиране и осъществяване на контакт като лично съобщение с печелившите Участници;

4. За доставка на наградите на печелившите Участници при предоставяне от тяхна страна на следните допълнителни данни: адрес за доставка,email, телефон, имена;

Организаторът/ите декларират и гарантират, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други цели, извън посочените в настоящите Правила. След изпълнение на предвидените цели Организаторите се задължават да унищожат данните на всички Участници, както и всички възможни връзки между тях, които биха могли да идентифицират определен участник съгласно съществуващите нормативно определени срокове за съхранение на такива данни.

12.3. С участието си в Играта и приемането на настоящите Правила, Участниците предоставят отделно изрично съгласие на Организаторът/ите да обработват личните им данни, описани в част 4., т.4.1, предоставени по механизма за участие в Играта, за по-горе описаните в т.10.2 цели, като са информирани, че могат писмено да оттеглят съгласието си по всяко време и оттеглянето на съгласието по-късно няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на даденото преди това съгласие.

12.4 Всички участници в играта предоставят на Организаторите доброволно необходимите за участие лични данни, както и съгласието си тези данни да се съхраняват и обработват от Организаторите за посочените цели.

12.5. Организаторите обработват личните данни съгласно приложимото национално и европейско законодателство, както и в съответствие с вътрешните си актове (правила) относно обработването на лични данни и приложимите мерки за тяхната защита. Изпълнителят на Кампанията, има право да ползва личните данни на участниците само по описания тук ред и за упоменатия срок и няма право да ги предоставя на трети лица или да ги ползва за друг възложител или за други цели.

12.6. Всеки участник има право писмено да поиска от Организаторите да упражни правата си във връзка с обработване на личните му данни, право на информиране, на коригиране, на изтриване, на ограничаване на обработването, на преносимост, на възражение, на подаване на жалба като изпрати съобщение на електронната поща: extractpharma@abv.bg включително и да оттегли съгласието си и да поиска личните му данни да не бъдат повече съхранявани и обработвани.

ЧАСТ 13. ДРУГИ

13.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящите Официални правила на Играта, които са приложими за всяка една от игрите в промоционалните кампании „Ekstrakpharma“ във Фейсбук. Официалните правила са публикувани на страницата на Играта https://www.facebook.com/extractpharmacom/С участието си в Играта участниците се обвързват с настоящите правила, с дадените съгласия и се задължават да спазват условията и сроковете на Играта. Организаторите си запазват правото по всяко време да променят или допълват Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на https://www.facebook.com/extractpharmacom/ като конкретните промени се посочват с текст.

13.2. Спорове между Организатора и Участници, породени от тези правила или отнасящи се до тях, включително спорове, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или неизпълнение, както и споровете за попълване на празноти в правилата или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, се решават чрез постигане на взаимна договореност. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентния български съд.

Дата на последна актуализация: 24.03.2020г.