Поредното научно доказателство за качествата на продуктите на Eкстрактфарма – Част I

Поредното научно доказателство за качествата на продуктите на Eкстрактфарма - Част I

Екип от български учени от СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ проведе двугодишно (2019 – 2020 г.) проучване върху разработения в България билков продукт ИМУНОСТАРТ ХЕРБ, произведен от ЕКСТРАКТФАРМА – София.

Целта на изследването е да се установи влиянието на продукта ИМУНОСТАРТ ХЕРБ върху някои физиологични и биохимични показатели, и развитието на пчелните семейства при пролетното им подхранване.

Тук ще представим със съкращение част от резултатите от проучването, проведено през пролетта на 2019 г. Пълният текст на материала е публикуван в научното списание на Селскостопанска Академия Bulgarian Journal of Agricultural Science, 27 (No 5) 2021, 896–902

agrojournal.org

Influence of IMMUNOSTART HERB feeding on the bee colonies development

Rositsa Shumkova and Ralitsa Balkanska

ВЛИЯНИЕ НА ПОДХРАНВАНЕ С ИМУНОСТАРТ ХЕРБ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА

гл.ас. Росица Шумкова, PhD от НЦЖЗ – СМОЛЯН към ССА и гл.ас. Ралица Балканска, PhD от ИЖН – КОСТИНБРОД към ССА

Изследването е проведено в опитния пчелин на Научен център по животновъдство и земеделие, Смолян, България. Експериментът включва местни медоносни пчели Apis mellifera L., заселени в системата Langstroth-Rut (многокорпусен кошер). За подхранването на пчелните семейства е използван  натуралния продукт ИМУНОСТАРТ ХЕРБ, изготвен на базата на билкови екстракти.

Съдържа естествени флавоноиди, полифеноли, полизахариди, слузни вещества, аминокиселини, етерични масла, витамини, минерали и витамин С. Подхранването на пчелните семейства през пролетта е извършено по следния начин: опитната група е подхранена с ИМУНОСТАРТ ХЕРБ в доза 10 мл, разтворени в 100 мл захарен сироп (захар/вода 1:1) 4 пъти през интервал от 7 дни; контролната група получава само захарен сироп.

В началото на изследването (11.04.2019 г.) пчелните семейства от опитната група (подхранени с ИМУНОСТАРТ ХЕРБ) и от контролната група са изравнени по сила (количество пчели в кошера) (фигура 1).

Фигура 1
Фиг. 1. Сила на пчелното семейство (количество пчели) в kg.

Наблюдава се постепенно увеличаване на броя на пчелите при всички пчелни семейства, което е нормален процес при пролетното им развитие. Данните показват, че до 05.05.2019 г. силата на пчелните семейства от двете групи е почти еднаква. След тази дата количеството на пчелите в семействата от опитната група, подхранена с ИМУНОСТАРТ ХЕРБ е увеличено.

В края на експеримента през пролетта (около 10 дни преди основната паша от ливадна растителност) пчелните семейства, подхранвани с билковият продукт ИМУНОСТАРТ ХЕРБ имат около 1 кг повече пчели от контролната група. Това означава, че опитните семейства имат в повече около 10 000 млади пчели работнички, които могат да участват активно в основната паша.

По време на експеримента през пролетта се наблюдава отчетлив положителен ефект и върху показателя количество на запечатаното пило в експерименталната група, подхранена с  ИМУНОСТАРТ ХЕРБ (фигура 2).

Фигура 2
Фиг. 2. Количество на запечатаното пило за пчели работнички (брой килийки).

Значително най-високи стойности на показателя количество на запечатаното пило за пчели работнички са установени при последните три измервания при пчелните семейства, подхранени с ИМУНОСТАРТ ХЕРБ.

Резултатите за количеството на цветния прашец, събран от пчелните семейства от групата, подхранена с  ИМУНОСТАРТ ХЕРБ и от контролната група са представени на фигура 3.

Фигура 3
Фиг. 3. Количество на цветния прашец в пчелните семейства (в cm2)

Вижда се, че пчелните семейства, получили ИМУНОСТАРТ ХЕРБ като добавка са събрали по-голямо количество цветен прашец в кошерите.

(Следва част 2 – Кликнете тук, за да прочетете продължението)

КОМЕНТАР от д-р Илиян Гечев, двм, експерт „Болести по пчелите и биологично сертифициране”

Представените резултати категорично доказват положителното влияние на подхранването с ИМУНОСТАРТ ХЕРБ върху развитието на пчелните семейства. Тук обръщам внимание на факта, че пчелните семейства са разположени на 1070 м. надморска височина,  и че в началото на опита пчелните семейства са със сила около 10 000 пчели, т.е. 5 междурамия, заети с пчели.

От представените резултати се вижда, че силата на пчелните семейства започва да се увеличава непосредствено след приключване на курса на третиране (на 30-тия ден от началото на подхранването), като на 60-ия ден разликата между двете групи семейства е 25 %. Тази тенденция е още по-ясно изразена при показателя количество пило.  На 30-тия ден от началото на подхранването количеството на пилото при пчелите работнички в групата, подхранена с ИМУНОСТАРТ ХЕРБ е с 20 % в повече, а на 60-ия ден – с 40 % в повече.

При проведено двугодишно проучване (2019 – 2020 г.) върху продукта ИМУНОСТАРТ ХЕРБ авторите установяват, че количеството на пчелите и количеството на пилото в групата, подхранена с ИМУНОСТАРТ ХЕРБ е значително повече от това, в контролната група и варира от 25 до 40 %. Количеството на цветния прашец в групата, подхранена с ИМУНОСТАРТ ХЕРБ в определен период е с повече от 200 %.

Тези данни са представени от гл. ас. Росица Шумкова, PhD на онлайн семинар,  проведен на 3.11.2020 г. на  тема: “ПРИЛОЖЕНИЕ НА СТИМУЛИРАЩИ ПРОДУКТИ ПРИ ПРОЛЕТНО И ЕСЕННО ПОДХРАНВАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА”, https://www.youtube.com/watch?v=7GGAMivpnkE&t=858s

При семейства, разположени в равнинни и полупланински райони на България, където климатичните условия са по-благоприятни за отглеждане/развитие на пчелни семейства, разликите при горепосочените показатели в групите пчелни семейства, подхранвани с ИМУНОСТАРТ ХЕРБ и контролните семейства са още по-ясно изразени, а количеството на добития от тях мед е 50-80 кг. (собствени наблюдения).

Обади се сега