Управление на здравословния статус на пчелина – Трета част

21.60 лв.76.20 лв.
18.60 лв.42.00 лв.
18.60 лв.66.00 лв.
26.40 лв.93.00 лв.
21.60 лв.76.20 лв.

Д-р Илиян Гечев, двм – експерт „Болести по пчелите и биологично сертифициране” 

Лекуването на конкретно заболяване не означава само прилагане на даден ВМП. Правилото, че ние, хората не трябва да предприемаме самолечение е валидно и в пчеларството.  Ротацията (смяна) на ВПМ за борба срещу вароатозата не винаги дава резултат. Много често установявам, че пчеларите сменят продуктите, но не и активната им субстанция. Възникналата кръстосаната резистентност при пиретоидите (активни субстанции флувалинат, флуметрин) не означава напр. смяна на ВАРОСТОП с ВАРОТОМ, а включване на амидини (а.с. амитраз – АПИВАР), на органофосфорни съединения (а.с. кумафос – ЧЕК МАЙТ) или на органични киселини.  Изборът на ВМП зависи от сезона, степента на опаразитеност и общото физиологичното състояние на пчелите.  

Много често диагнозата е смесена инфекция (вароатоза и нозематоза; вароатоза и вируси; нозематоза и аскосфероза и т.н.). Това доказва защо лекуването е най-сложния елемент от процеса по управление на здравословния статус. 

Необходим е и нов подход за намаляване въздействието на пестицидите и други химикали от околната среда върху пчелите. Доказано е, че експозицията на някои пестициди по време на развитието на пилото увеличава податливостта на пчелите към инфекция с Nosema ceranae (Pettis et al., 2013).  Пчели, отгледани от пило в килийки, съдържащи повече остатъчни количества от пестициди са по-често инфектирани с Nosema ceranae в сравнение с тези, отглеждани в пити с по-малко остатъчни количества от  пестициди (Wu et al., 2012). Опаразитяване с Nosema ceranae през пролетта и с Varroa през лятото предизвикват проява на болести, свързани със стреса – напр. аскосфероза (Hedtke et al., 2011). Безспорен е факта, че рапицата се третира с редица пестициди (Catarino et al., 2019). С цел намаляване на негативния ефект на пестицидите от рапицата върху здравето на пчелите мога да препоръчам поставяне на прашецоуловители по време на цъфтежа на тази култура. В прашеца на рапицата се съдържат пестициди. Пчелите внасят контаминирания с пестициди прашец, складират го и голяма част от него използват за подхранване на пилото през август. Това води до скъсяване продължителността на живот на младите пчели и част от семействата умират още през есента. Принудителното намаляване на внесения в кошера прашец респективно намалява и количеството на внесените в кошера пестициди. Тази мярка значително подобрява здравословното състояние на пчелите. Комбинирана с превантивното прилагане на ИММУНОСТАРТ ХЕРБ през пролетта, един месец преди цъфтежа на рапицата и през м. август, когато започва отглеждането на зимни пчели са мерки, чрез които може да се намали въздействието на пестицидите върху пчелите. Чрез прашеца се внасят не само пестициди, които отслабват имунната система на пчелите, но и патогени (причинители на заболявания) в пчелното семейство. Нозематоза, предизвикана от Nosema ceranae се разпространява чрез прашеца. Това означава прилагане на НОЗЕМАТ ХЕРБ или НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС по време на внасянето на прашец и нектар от рапица. Превантивното им прилагане дава много добри резултати, а това се отразява на развитието на семействата през активния сезон и последващото им добро презимуване.

Управлението на здравословния статус по време на рапицовата паша означава механично отнемане на част от внесения в кошера прашец, респективно намаляване количеството на пестицидите и използване на допълващи фуражи, с които да се активира имунната система на пчелите.

Рапица – източник на нектар, прашец (и пестициди) за пчелите

Пестициди се внасят в кошера и от пчеларите в борбата с вароатозата. Още по-сериозен е проблема, когато се използват неразрешени за употреба ВМП. Обикновено пчеларите наблюдават само противопаразитният им ефект, без да  отчитат влиянието им върху организма на пчелата, още по-малко остатъчните количества от активната субстанция в пчелните продукти. Но тези продукти се консумират от нас – хората. Те попадат в организма на деца, на възрастни хора или на хора с хронични заболявания, а това не е желателно. Ето защо трябва много отговорно да се подхожда при избора на ВМП, времето в което ще го внесем в кошера, дозата и кратностите на третиране. Производителят е този, който определя периода на третиране, дозата и кратността. Нека не правим експерименти – те са проведени, когато продуктът е разработван, оценен е от експерти (комисии) и е дадено заключение за разрешаване на неговата употреба. Ние можем да проверяваме само неговата ефикасност. Това е важно, защото в процеса на употребата на ВМП може да възникне резистентност (устойчивост) на акара Varroa destructor. Това е една от възможните причини за констатиране на по-ниска ефикасност. Продукта може да предизвика и странични, нежелани реакции при пчелите. Тогава се изготвя доклад, който е част от системата за фармакологична бдителност и се изпраща на компетентния орган (Българска Агенция по безопасност на храните). Друга причина за по-ниска ефикасност на ВМП, с фармацевтична форма лента може да е наличието на смесена инфекция вароатоза и нозематоза. Причината за по-ниската ефикасност е не в качеството на ВМП, а промяна в поведението и социалните контакти между пчелите, в резултат на инвазия с Nosema ceranae – причинителят на нозематозата (Botı´as et al., 2012). 

Тук подпомагащ ефект дават продуктите, с които може да се провежда превенция на нозематозата. С тях не може да се унищожат спорите (нямат спороцидно действие), но може да се поддържат ниски нива на инвазия. 

Вароатозата и нозематозата много често протичат заедно. Пример за работеща схема на интегриран подход срещу двете заболявания е използването на продукта АПИВАР за борба срещу Varroa destructor (причинителят на вароатозата) и НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС за превенция на нозематозата. Между тези два продукта има отлична съвместимост. Воденето на борбата с вароатозата трябва да се провежда заедно с превенция на нозематозата. Тогава и двата продукта имат отличен ефект, а това означава, че с тях може да се поддържа добър здравословен статус. Това е работеща схема, утвърдена в годините и е доказателство, че здравето на пчелите може да се подобри и чрез използване на допълващи фуражи на билкова основа

Обади се сега