Бояна Ризова: Нова мярка предлага помощ за пчеларите у нас

 

Кои сте вие и с какво управляваната от вас консултантска компания може да е полезна за пчеларите в България?

“Мадара Консулт“ ЕООД е компания, специализирана в областта на консултантските услуги, необходими при разработването, управлението и реализацията на бизнес проекти. Агенцията ни се гордее с екип от експерти, които имат дългогодишен опит и предлагат съдействие при намиране на инвестиционно финансиране. В това число и помощ при изготвянето на проектна документация, както и управлението на самите проекти.

Нашите специалисти са придобили опита си в реална бизнес среда в големи компании и държавни институции. Те са експерти в областта на проектното менажиране, анализите и прогнозирането. Затова услугите ни са толкова предпочитани.

Могат ли пчеларите в България да се възползват от подмярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства”, Процедура чрез подбор №BG06RDNP001-4.008 “Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство” и при какви условия това е възможно?

Да, разбира се – пчеларите могат да се възползват от тази програма, като допустимите кандидати са:

 • Регистрирани земеделски производители (физически и юридически лица), в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители с минималния стандартен производствен обем на стопанството не по-малко от 8 000 евро;
 • Групи/Организации на производители.

Земеделските стопани трябва да отговарят на следните условия:

 • Да са регистрирани като земеделски стопани по Наредба № 3 от 1999 г.;
 • Минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро;
 • Да са собственици или ползватели на действащи животновъдни обекти, регистрирани по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

За читателите ни ще е полезно да разберат какви са финансовите параметри по коментираната програма?

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 58 674 000 лв., като максималният размер е до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проектно предложение.Минималният размер на общите допустими разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат, е 29 337 лв., а максималният размер – 977 900 лв.

Максималният размер на допустимите разходи за закупуване на земеделска техника и специализирани земеделски транспортни средства, включени в проектно предложение, представено от един кандидат по настоящата процедура, е 488 950 лв.

Допустимите разходи за кандидатстване по мярката, както и документите, които са необходими, можете да откриете подробно тук:

Документи-и-допустими-разходи-4.1-подмярка

Има ли изискване за минимален брой кошери при кандидатстване?

Земеделските стопани трябва да имат минимален стандартен производствен обем на земеделското им стопанство не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро (минимум 126 броя пчелни семейства).

Могат ли пчеларите да кандидатстват изцяло онлайн?

Да, проектните предложения се подават онлайн, чрез системата ИСУН 2020. Важно е да отбележим и на кои проектни предложения се дава приоритет?

С приоритет се преглеждат предложения:

 • за инвестиции в животновъдни стопанства;
 • за инвестиции в биологично производство;
 • осигуряващи допълнителна заетост;
 • представени от млади земеделски стопани;
 • на територията на Северозападен район и/или райони с природни и други ограничения;
 • реализиращи се в по-голяма близост до зони, в които е възникнала епизоотична обстановка;
 • включващи дейности за повишаване на биосигурността в животновъдните стопанства;
 • представени от признати групи или организации на производители.

Какво включват предлаганите от вас консултантски услуги?

Съдействаме в цялостния процес по подготовка на проектното предложение – изготвяме формуляра за кандидатстване, бизнес плана, окомплектоваме изискуемите документи и подготвяме кореспонденцията между кандидатите и управляващия орган. Важно е да отбележим, че кандидатстването по такива проекти е свързано с много детайли, с които повечето от производителите не са запознати. Тук ролята на нашите експерти е огромна, тъй като с тяхното съдействие могат да се избегнат нежелани грешки, които могат да повлияят в подбора на кандидатите за мярката.

 

Контакти на “Мадара Консулт”

Обади се сега