Поредното научно доказателство за качествата на продуктите на Eкстрактфарма – Част II

Поредното научно доказателство за качествата на продуктите на Eкстрактфарма - Част II

Авторският колектив е проследил влиянието на продукта ИМУНОСТАРТ ХЕРБ върху пчелните семейства, като е изследвано теглото на свежи глави на пчели работнички и степента на развитие на хипофарингеалните жлези при същите пчели работнички. Резултатите показват, че средното тегло на главите на пчелите от опитната група е 0,0122 g, а на контролата – 0,0111 g.

Резултатите за степента на развитие на хипофарингеалните жлези на пчелите работнички са показани на фигури 1А и 1Б.

Фигура 1А
Фиг. 1А. Степен на развитие на хипофарнигеални жлези (по Hess).
Фигура 2
Фиг. 1Б. Четвърта степен на развитие на хипофарнигеални жлези (ИМУНОСТАРТ ХЕРБ).

Пчелните семейства, подхранени с ИМУНОСТАРТ ХЕРБ имат по-висока степен на развитие на хипофарингеалните жлези в сравнение с контролната група, подхранена само със захарен сироп.

Получените резултати доказват, че продуктът ИМУНОСТАРТ ХЕРБ влияе положително върху развитието на хипофарингеалните жлези и повишава секрецията на пчелно млечице от тях.

Установена е и положителни линейна корелация между теглото на свежи глави на пчели работнички и степента на развитие на хипофарингеалните им жлези при пчелните работнички от двете групи.

Резултатите за количеството на общия белтък в хемолимфата на пчели работнички са показани на фигура 2.

Фигура 2
Резултатите за количеството на общия белтък в хемолимфата на пчели работнички са показани на фигура 2.

Получените резултати показват, че количеството на общия белтък в хемолимфата на пчели работнички, подхранени със стимулиращия продукт ИМУНОСТАРТ ХЕРБ е с 47% повече, в сравнение с контролната група.

Въз основа на получените резултати може да се приеме, че употребата на продукта ИМУНОСТАРТ ХЕРБ повлиява на имунитета и на устойчивостта на пчелите към болести.

Пролетното подхранване с ИМУНОСТАРТ ХЕРБ влияе на яйценосната дейност на пчелната майка. След едномесечна употреба количеството на запечатаното пило за пчели работнически се увеличава, което се отразява и на силата на пчелните семейства. Наличието на голям брой летящи пчели увеличава количеството на цветния прашец в кошерите. По-високите нива на цветен  прашец в групата, подхранена с  ИМУНОСТАРТ ХЕРБ позволяват на пчелите работнички да използват по-питателна храна и имат по-висока стойност на степента на развитие на хипофарингеалните жлези.

Установено е, че по-високите стойности на общия белтък в хемолимфата на пчелите от опитната група са показателни за положителния ефект на продукта ИМУНОСТАРТ ХЕРБ върху имунитета на пчелите. Продукта ИМУНОСТАРТ ХЕРБ съдържа ключови молекули, които са ефективни за имунологичната защита на пчелите.

Според това проучване е добре подхранването на пчелните семейства с продукта ИМУНОСТАРТ ХЕРБ да започне около 60 дни преди първата основна паша в региона.

КОМЕНТАР от д-р Илиян Гечев, двм, експерт „Болести по пчелите и биологично сертифициране”

От представените резултати се вижда, че теглото на свежи глави на пчели работнички от групата, подхранена с ИМУНОСТАРТ ХЕРБ е с 10 % по-голямо, в сравнение с това на пчелите от контролната група. Има различие и в степента на развитие на хипофарингеалните жлези на пчелите работнички: 4-та  степен при опитната група и 3-та степен при контролната група.

Нещо повече – размерът на мехурчетата на хипофарингеалните жлези при пчелите от опитната група е с 35 % по-голям от този, при пчелите от контролната група. Значителни са и различията не само по отношение на количеството на общия белтък в хемолимфата на пчелите работнички от двете групи, но и в количеството на лизоцим (с повече от 100 %) в хемолимфата на пчелите от групата, подхранена с ИМУНОСТАРТ ХЕРБ, както и върху развитието на дорзалното мастно тяло. А това са маркери/показатели за активност на имунитета и продължителността на живот при пчелите.  

Продукта ИМУНОСТАРТ ХЕРБ оказва влияние и върху устойчивостта на пчелите към нозематоза. Резултатите от изследването, проведено през есента на 2019 г. показват, че броя на ноземните спори при семействата, подхранени с ИМУНОСТАРТ ХЕРБ намалява с 55%, а през пролетта на 2020 г. – със 100 %.

Продукта ИМУНОСТАРТ ХЕРБ активира и восъкоотделителната дейност на пчелите, като изграждането на восъчни пити в опитната група е с повече от 80 % в сравнение с контролната група.  

Тези данни са представени от гл. ас. Росица Шумкова, PhD на онлайн семинар,  проведен на 3.11.2020 г. на  тема: “ПРИЛОЖЕНИЕ НА СТИМУЛИРАЩИ ПРОДУКТИ ПРИ ПРОЛЕТНО И ЕСЕННО ПОДХРАНВАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА”, https://www.youtube.com/watch?v=7GGAMivpnkE&t=858s

Обемът на гръдните слюнчени жлези при пчелите от опитната група, подхранена с  ИМУНОСТАРТ ХЕРБ е със 100 % по-голям, в сравнение с контролата (Р. Шумкова, непубликувани данни – персонално съобщение).

Изпитвания, проведени в стопанство за производство на племенни пчелни майки с. Виница, обл. Пловдив – фирма “АПИСЕЛЕКТ” ООД с управител КАЛОЯН КИСОВ през периода 2019-2021 г. доказват повишаване на живата телесна маса при неплодни пчелни майки, отгледани в семейства, третирани с ИМУНОСТАРТ ХЕРБ, което се запазва и след оплождането им (непубликувани данни – персонално съобщение).

Телесното тегло е показател за качество на майката и има пряка връзка с репродуктивността й (Delaney, D. et al., 2011). Пряка връзка има между теглото и приемането на майката при предаването й в семейство, на което се подменя майката (Moretto, G. et al., 2004), между теглото на възрастните пчели майки, броя на брачните полети за оплождане и цялостния успех от оплождането (Tarpy, D. et al., 2011).  Теглото на майката има пряка връзка с теглото на яйчниците, размера и броя на яйчните тръбички, диаметъра на семеприемното мехурче, броя на съхраняваните сперматозоиди  и количеството на пилото (Akyol, E et al., 2009).

Тези данни дават отговор на въпроса защо пчелни майки, отгледани в семейства, подхранвани с ИМУНОСТАРТ ХЕРБ се приемат много добре при предаването им, като успеваемостта е над 98%, а продуктивността им е много висока.

Резултатите от проведените проучвания категорично доказват положителното влияние на билковия продукт ИМУНОСТАРТ ХЕРБ върху редица физиологични и биохимични показатели при пчелите, както и върху развитието на пчелните семейства. Тези семейства са с активирана имунна система, което ги прави по-устойчиви към редица стресови фактори, вкл. и към заболявания.

 Подхранените с  ИМУНОСТАРТ ХЕРБ семейства са по-продуктивни (пчелен мед, цветен прашец, восък), а това са важни стопански показатели за всеки пчелар. Този продукт съдържа само български билкови екстракти и може да се приложи по всяко време на годината, няма риск от нападения и от смяна на майките, от наличие на остатъчни количества в пчелния мед и пчелните продукти, и не променя техния вкус.

Съвкупността от уникалния и балансиран състав на продукта от естествени флавоноиди, полифеноли, полизахариди, слузни вещества, аминокиселини, етерични масла, витамини, минерали с добавяне на витамин С, приложен в подходящия момент и в доза, препоръчана от производителя са елементи, на които се базират добрите резултати.  

Това е характеристика за всички билкови продукти за пчели, произведени от ЕКСТРАКТФАРМА – София. Те съдържат ключови молекули, с които може да се поддържа добро здравословно състояние на пчелите. По този начин чрез „прецизно хранене” може да се развие прецизно пчеларство.

Обади се сега