НОВИ ДОКАЗАТЕЛСТВА НА НАУКАТА! Част I

Екип от български учени от СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ, от ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ и от  БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ проведе двегодишни проучвания (2019-2020 г.) върху разработените в България билкови продукти НОЗЕМАТ ХЕРБ и НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС, произведени от ЕКСТРАКТФАРМА – София.

След като екипа от учени доказа, че билковите продукти НОЗЕМАТ ХЕРБ и НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС намаляват нивата на спорите на Nosema ceranae, увеличават силата на пчелните семейства и получената от тях продукция, изследванията продължиха с цел установяване за пръв път на ефектите от прилагането на тези продукти върху преживяемостта на пчелните семейства през зимата, имунитета на пчелите и тяхното общо физиологично състояние.

Това е втори материал за тези продукти, публикуван на престижната международна платформа MDPI със седалище в Базел, Швейцария в списание Diversity на 23.05.2021 г.\

 

 

 

 

 

Article

Application of the Natural Products NOZEMAT HERB and NOZEMAT HERB PLUS Can Decrease Honey Bee Colonies Losses during the Winter

Rositsa Shumkova, Ralitsa Balkanska, Tsvetoslav Koynarski and Peter Hristov

Diversity 2021, 13, 228.

ПРИЛАГАНЕТО НА НАТУРАЛНИТЕ ПРОДУКТИ  НОЗЕМАТ ХЕРБ И НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС МОЖЕ ДА НАМАЛИ СМЪРТНОСТТА НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ПРЕЗ ЗИМАТА

Росица Шумкова, Ралица Балканска, Цветослав Койнарски, Петър Христов

Тук ще представим със съкращение част от материала, включен в статията, като пълния текст може да намерите на https://www.mdpi.com/1424-2818/13/6/228, или на страницата на ЕКСТРАКТФАРМА.

Пчелните семейства са третирани с билковите продукти НОЗЕМАТ ХЕРБ и НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС по 4 пъти през интервал от 7 дни през м. август 2019 г., м. април и м. август 2020 г. с цел да се оцени количеството на общия протеин и лизозим в хемолимфата на млади пчели работнички. Оценена е и консумацията на храна и смъртността на пчелите по време на първия клиничен преглед на пчелните семейства през пролетта на 2020 година (м. март).

Консумирана от пчелните семейства храна през зимата

Количеството на консумираната от пчелните семейства храна през зимата е представено в следната таблица:

От представените в таблицата резултати се вижда, че количеството на пчелния мед при първия клиничен преглед на семействата в групите, третирани с НОЗЕМАТ ХЕРБ (3,42±0,27 kg) и с НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС  (3,24±0,14 kg) е значително повече в сравнение с контролната група.

Тези резултати показват, че приложението на двете билкови добавки значително намаляват количеството на консумираната храна през зимата. Пчелни семейства, третирани с НОЗЕМАТ ХЕРБ консумират значително по-малко храна през зимата, в сравнение с тези, третирани с НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС. Индикаторът за общото количество консумирана храна показва подобна зависимост между контролата и групите, третирани с НОЗЕМАТ ХЕРБ и с НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС. Пчелните семейства от контролната група (9,67±0,19 кг) консумират значително повече храна, приблизително с 30% и с 20% повече в сравнение с групите, третирани с НОЗЕМАТ ХЕРБ (6,76±0,30 kg) и с НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС (7,07±0,14 kg). Освен това има значителна разлика в общото количество консумирана храна от пчелни семейства, третирани с НОЗЕМАТ ХЕРБ в сравнение с тези, третирани с НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС.

И накрая, изчислената консумирана храна за една рамка пчели в групите, третирани с НОЗЕМАТ ХЕРБ (1,29±0,01 kg) и с НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС (1,38±0,09 kg) е значително по-малка от тази, в контролната група (2,08±0,19 kg). Пчелните семейства, третирани с НОЗЕМАТ ХЕРБ консумират около 7% по-малко храна от тези, третирани с НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС. Получените резултати по отношение на параметъра на консумирана храна за една рамка пчели в групите, третирани с НОЗЕМАТ ХЕРБ и с НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС показват добро зимуване на тези пчелни семейства. Стойността на този параметър в контролната група (2,08±0,19 kg) показва лошо зимуване на тези пчелни семейства. Резултатите показват, че използването и на двете билкови добавки се свързва с много по-ниска консумация на храна при зимуващи пчелни семейства и използването на НОЗЕМАТ ХЕРБ е по-подходящо от приложението на НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС.

Загуби на пчелни семейства през зимата

Резултатите от проучването на въздействието от приложението на продуктите НОЗЕМАТ ХЕРБ и НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС върху смъртността на пчелните семейства са представени на фиг. 1.

Контролната група показва много значими разлики в сравнение с групите, третирани с НОЗЕМАТ ХЕРБ и с НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС. Процентът на много лошо зимували пчелни семейства (40%) е доста висок и се наблюдава само в контролната група. Процента на добре зимуващи пчелни семейства е най-висок в групата, третирана с НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС (53%), в сравнение с контролната група (20%) и с групата, третирана с НОЗЕМАТ ХЕРБ (44%). Най-високият процент от много добре зимуващи пчелни семейства се наблюдава в групата, третирана с НОЗЕМАТ ХЕРБ (56%). Изненадващо, лошо зимуващите семейства в групата, третирна с НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС (27%) са малко повече в сравнение с тези в контролната група (20%). В групата, третирана с НОЗЕМАТ ХЕРБ няма лошо зимуващи семейства (фиг. 1). Получените резултати дават основание да се направи заключение, че продукта НОЗЕМАТ ХЕРБ има положителен ефект върху успешното презимуване на пчелните семейства. За разлика от НОЗЕМАТ ХЕРБ, другата билкова добавка, НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС, показва по-нисък ефект върху зимуващите пчелни семейства, тъй като получените резултати от гледна точка на лошо и много добре зимуващи пчелни семейства от тази група са подобни на тези в контролната група (фиг. 1).

Обади се сега