НОВИ ДОКАЗАТЕЛСТВА НА НАУКАТА! Част II

 

 

 

Article

Application of the Natural Products NOZEMAT HERB and NOZEMAT HERB PLUS Can Decrease Honey Bee Colonies Losses during the Winter

Rositsa Shumkova, Ralitsa Balkanska, Tsvetoslav Koynarski and Peter Hristov

Diversity 2021, 13, 228.

ПРИЛАГАНЕТО НА НАТУРАЛНИТЕ ПРОДУКТИ  НОЗЕМАТ ХЕРБ И НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС МОЖЕ ДА НАМАЛИ СМЪРТНОСТТА НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ПРЕЗ ЗИМАТА

Росица Шумкова, Ралица Балканска, Цветослав Койнарски, Петър Христов

1.Влияние на билковите добавки върху общото съдържание на протеин и лизозим в хемолимфата на пчели

1.1 Влияние на билковите добавки НОЗЕМАТ ХЕРБ и НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС върху общото съдържание на протеин в хемолимфата на пчели

Оценено е влиянието на билковите добавки НОЗЕМАТ ХЕРБ и НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС върху общото съдържание на протеин в хемолимфата на пчели през м. юни и м. септември 2020 г. (фиг. 2). Получените резултати за стойностите на този параметър през юни 2020 г. показват по-високо съдържание на протеин в групата, третирана с НОЗЕМАТ ХЕРБ (77,25±8,79 g/L) и в групата, третирана с НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС (73,10±10,55 g / L), в сравнение с контролната група (62,17±6,28 g/L) (F = 6,285, df = 6, p = 0,054; F = 1,274, df = 6, p = 0,310, съответно), но разликите не са статистически значими.

По време на второто изследване (септември 2020 г.) се наблюдава намаляване на стойностите на този показател повече от два пъти и в трите експериментални групи. След това съдържанието на протеин остава най-високото в групата,  третирана с НОЗЕМАТ ХЕРБ (35,34±11,05 g/L), в сравнение с групата, третирана с НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС (30,88±13,01 g/L) и контролната група (31,41±13,79 g/L) (F = 0,097 , df = 6, p = 0,785; F = 0,073, df = 6, p = 0,803, съответно).

Подобно на проучването през юни 2020 г., през септември 2020 г. не са открити значителни разлики между трите експериментални групи по отношение на съдържанието на протеин в хемолимфата на пчелите. Установени са значителни разлики по отношение на този показател при сравняване на резултатите от м. юни с резултатите, получени през м. септември.

През есента съдържанието на протеин в групата, третирана с НОЗЕМАТ ХЕРБ намалява значително, с над 50% (от 77,25±8,79 g/L на 35,34±11,05 g/L) (ANOVA с HSD post hoc тест на Tukey F = 26,502, df = 6 p = 0,006, p <0,01). В сравнение с м. юли 2020 г. (73,10±10,55 g/L), съдържанието на протеин в групата, третирана с НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС намалява значително повече, с 58% през м. септември 2020 г. (30,88±13,01 g/L) (ANOVA с HSD post hoc тест на Tukey F = 9,373, df = 6, p = 0,037, p <0,05), докато в контролната група намаляването е около 50 % (ANOVA с последващ тест на HSD на Tukey F = 7,968, df = 6, p = 0,048, p <0,05).

Фиг. 2. Средни (SD) стойности на общото съдържание на протеин (g/L) в хемолимфа на пчели след прилагане на билкови добавки НОЗЕМАТ ХЕРБ и НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС и в нетретирана (контролна) група. Звездичките показват нивото на значимост, определено от дисперсионен анализ, последван от post hoc тест за многократно сравнение на Tukey. * p <0,05, ** p <0,01.

Резултатите от проучването показват, че само НОЗЕМАТ ХЕРБ значително влияе върху нивата на съдържание на протеин.

3.2. Влияние на билковите добавки НОЗЕМАТ ХЕРБ и НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС върху съдържанието на лизозим в хемолимфата на пчели

Аналогично на оценката за общото съдържание на протеин в хемолимфата на пчелите, съдържанието на лизозим е оценено приблизително два месеца след прилагането на НОЗЕМАТ ХЕРБ и НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС – м. юни и м. септември 2020 г. (фиг. 3).

През м. юни 2020 г. групата, третирана с НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС (0,56±0,23 mg/L) показва значително по-високи стойности на този параметър в сравнение с контролната група и групата, третирана с НОЗЕМАТ ХЕРБ.

Получените резултати от първото приложение на билковите добавки показват значителен ефект на продукта НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС върху съдържанието на лизозим в хемолимфата на пчелите в сравнение с НОЗЕМАТ ХЕРБ. Интересно е да се отбележи, че по време на второто изследване (м. септември 2020 г.) стойността на съдържанието на лизозим в групата, третирана с НОЗЕМАТ ХЕРБ (0,18±0,8 mg/L) се е увеличило в сравнение с предишното измерване (F = 4,401, df = 6, p = 0,090 ); обаче разликите не са статистически значими. Леко увеличение също е наблюдавано при контролната група (0,25±0,5 mg/L), докато количеството на лизозим в групата, третирана с НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС намалява (0,47±0.11 mg/L).

Въпреки наблюдаваното намаляване на съдържанието на лизозим през м. септември 2020 г. в сравнение с м. юни 2020 г., стойностите на лизозим в групата, третирана с НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС през есента поддържат по-високи нива в сравнение с групата, третирана с НОЗЕМАТ ХЕРБ и с контролната група (F = 11.172, df = 6, p = p <0,05; F = 9,902, df = 6, p = 0,051, съответно).

Получените резултати от приложението на двете билкови добавки ясно демонстрират положителен ефект след третиране с НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС върху съдържанието на лизозим в хемолимфата на пчелите (фиг. 3).

Фиг. 3. Средни (± SD) стойности на съдържанието на лизозим (mg/L) в хемолимфа на пчели след прилагане на билковите добавки НОЗЕМАТ ХЕРБ и НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС и в нетретирана (контролна) група. Звездичките показват нивото на значимост, определено от дисперсионен анализ, последван от post hoc тест за многократно сравнение на Tukey. * p <0,05, ** p <0,01 в сравнение с нетретираната контрола и групата, третирана с НОЗЕМАТ ХЕРБ.

Тези данни дават основание за обяснение на получените от изследването резултати. Разликата в състава на НОЗЕМАТ ХЕРБ и НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС е присъствието на витамин С в последния. Този факт, както и наблюдаваното по-високо съдържание на общ протеин и лизозим в хемолимфата на пчелите в късна есен дава основание да се очаква удължена продължителност на живот и оцеляване на пчелните семейства през зимата в групата, третирана с НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС, като се има предвид техния хуморален имунитет и по-специално съдържанието на лизозим (фиг. 3), както и техния повишен капацитет на антиоксидантна защита поради допълнителното включване на витамин С. Тези предположения се подкрепят допълнително от установения висок процент на добро зимуване на пчелните семейства (фиг. 1). Освен това авторите предлагат нивата на общия протеин и съдържанието на лизозим в хемолимфата на пчелите през късна есен да се използват като маркери за медоносни пчели с удължена продължителност на живот.

В заключение, това е първото проучване в България, което оценява на живо влиянието на билковите добавки НОЗЕМАТ ХЕРБ и НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС върху оцеляването на пчелните семейства през зимата и върху общото съдържание на протеин и лизозим в хемолимфата на пчелите. Резултатите от това проучване показват, че прилагането на двете билкови добавки оказва положително въздействие върху зимуващите пчелни семейства, при което НОЗЕМАТ ХЕРБ има по-изразен ефект. След прилагане на НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС се наблюдава значително увеличение на съдържанието на общ протеин и на лизозим в хемолимфата на пчелите, което обуславя удължената продължителност на живот на „зимните пчели“, вероятно поради повишената активност на хуморалния имунен отговор и на повишената антиоксидантната способност за детоксикация.

Според авторите въпреки че механизмите на действие на НОЗЕМАТ ХЕРБ и НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС тепърва ще бъдат изяснени изцяло, резултатите предполагат НОВ ХОЛИСТИЧЕН ПОДХОД за оцеляване на пчелните семейства през зимата и тяхното добро общо физиологично състояние.

Обади се сега