Интегриран подход за управление на болестите по пчелите – Част 2

21.60 лв.76.20 лв.
18.60 лв.42.00 лв.
18.60 лв.66.00 лв.
26.40 лв.93.00 лв.
21.60 лв.76.20 лв.

Д-р Илиян Гечев, двм – експерт „Болести по пчелите и биологично сертифициране”

ИНТЕГРИРАН ПОДХОД ЗА УПРАВЛЕНИЕ – ПРАКТИЧЕСКИ ПРИМЕРИ: 

 • Не се разчита само на един единствен ВМП за лечение на вароатозата или на добавки/допълващи фуражи за подобряване здравето на пчелите
 • Използват се само разрешени за употреба ВМП и регистрирани добавки/допълващи фуражи
 • Спазват се указанията на производителя за начин на прилагане, дози, кратности и т.н.
 • Консултиране за наличие на съвместимост, когато в схемата за третиране са включени два или повече продукта
 • Водене на точни записи за извършените от Вас дейности, за да може да установите тенденциите за наличие на патогени и тяхното ниво/степен в пчелина
 • Поддържане на силни и здрави пчелни семейства  в пчелина, като редовно се подменят майките и се закупуват такива, само от лицензирани майкопроизводители с доказан здравословен статус
 • Извършване на редовни профилактични прегледи на пчелните семейства
 • При съмнение за заболяване предприемане на незабавни мерки, след консултация с компетентни лица/експерти по пчелна патология
 • Поддържане на чистота в пчелина и използване само на чист/дезинфекциран инвентар
 • Избягване закупуване на използвано оборудване
 • Използване на биологични, физични и механични методи за управление с цел намаляване нивото/степента на патогените в пчелина  (мрежесто дъно, изрязване на търтеевото пило, клетки за ограничаване яйценосната дейност на майката, подмяна на старите пити в кошера, използване на дезинфекциран инвентар) 
 • Проследяване степента на опаразитеност с Varroa преди и след третиране с ВМП; извършване на проверка за резистентност на Varroa срещу а.с. на ВМП;  контролиране хигиенното поведение на пчелите (с Varroa tester 3 in 1
 • По възможност настаняване пчелните семейства в райони, свободни от пестициди и с наличие на незамърсени водоизточници. Напр. пчели, отгледани от пило в килийки, съдържащи повече остатъчни количества от пестицидни (напр. хлорпирифос, ендосулфан, флувалинат и др.) са по-често инфектирани с N. ceranae в сравнение с тези, отглеждани в пити с по-малко остатъчни количества от пестициди. Тези данни показват, че експозицията на някои пестициди по време на развитието на пилото увеличава податливостта на пчелите към инфекция с N. ceranae (Wu et al., 2012;  Pettis et al., 2013).
 • Съобразяване с количеството на пашата (да не се  презаселва района с пчелни семейства), като предварително се проверява здравословния статус на района. Напр. Higes, М. et al. (2008) доказват, че естествената инфекция с N. ceranae може да причини внезапен колапс на пчелните семейства. Те доказват пряката връзка между инфекцията с N. ceranae и смъртта на пчелните семейства при полеви условия. Признаците за отслабване на семейството не са очевидни, докато майката не ограничи значително яйценосната си дейност и не може да компенсира загубата на заразените пчели. Дългият инкубационен период без проява на клинични признаци обяснява защо семействата загиват без наличие на очевидни симптоми на заболяване. 

Освен това получените от тях резултати показват, че здравите семейства в близост до инфектирани с нозематоза семейства също могат да се заразят.

Доказано е, че опаразитяване с N. ceranae през пролетта и вароатоза през лятото предизвикват проява на болести, свързани със стреса – напр. аскосфероза (Hedtke et al., 2011). 

Семейства, подрханвани с полен като добавка са с повече ноземни спори и вирус на черната пчела майка в сравнение с тези, които не са получавали полен (DeGrandi-Hoffman et al.,2015).

 • Познаване прага на инфекция – това дава възможност на пчеларя да вземе решение кога да приложи лечение и какви продукти да използва. Напр., ако естествената смъртност на Varroa destructor (прчинителят на вароатозата) в средата на м. март е повече от 10 акара, това означава, че е необходимо незабавно семействата да се третират с противопаразитен ВМП (собствени изследвания). 
№ на сем-во Естествена смъртност на Varroa destructor за 24 часа (21.03.2020) Брой паднали акари след третиране с АПИВАР (30.03.2020)
1 2 819
2 18 930
3 9 871
4 28 950
5 3 500
6 10 1100

 

 • Насочване вниманието ни към управляване нивата на вредителите и причинителите на заболявания в пчелина, а не към тяхното изкореняване. Напр. нивата на ноземните спори в пчелите варират, както от сезона, така и от възрастта на пчелите (Higes, M. et al.,2008). 

От представената графика се вижда, че количеството на ноземните спори започва да се увеличава от месец май, а пикът е през есента и зимата. Извънгнездовите пчели са значително по-опаразитени с ноземни спори, в сравнение с вътрегнездовите пчели. 

Тези резултати показват, че превенцията на нозематозата трябва да се провежда през пролетта (март, април) и в края на лятото, началото на есента (август, септември). Това са и периодите, когато трябва да се приложат продуктите НОЗЕМАТ ХЕРБ, НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС и ИМУНОСТАРТ ХЕРБ. Те снижават количеството на ноземните спори, активират имунната система и общото състояние на пчелите и подобряват преживяемостта на семействата през зимата.

 • Насочване вниманието ни към управление на смесени инфекции.  Често при извършването на лабораторни изследвания се установява наличие на смесена инфекция вароатоза и нозематоза (Салкова и кол., 2018)

    Лабораторни резултати от изследваните проби през периода 2015-2016 г.

 

Доказано е, че някои ВМП показват по-ниска ефикасност при прилагането им в семейства със смесена инфекция вароатоза – нозематоза. По-ниската ефикасност не се дължи на качеството на ВМП, а на промяна в поведението и социалните контакти между пчелите, в резултат на инвазия с Nosema ceranae (Botı´as et al., 2012). 

Борбата срещу вароатозата се води основно с химически продукти, повечето от които оказват негативно влияние върху пчелите и замърсяват пчелните продукти с остатъчни количества от тях. Съвременните тенденции в пчеларството за превенция на болестите по пчелите е използване на билкови продукти, като е доказано влиянието им върху здравословния статус на пчелите. Това са продукти на бъдещето – те не замърсяват пчелните продукти, не се създава резистентност срещу тях и проявяват добра ефикасност (НОЗЕМАТ ХЕРБ, НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС, АСКОМАТ ХЕРБ, ИМУНОСТАРТ ХЕРБ).  

За да се предотврати по-ниската ефикасност на някои противопаразитни ВМП (с фармацевтична форма лента) при воденето на борбата с вароатозата трябва да се провежда и превенция на нозематозата. Това означава прилагане на продуктите НОЗЕМАТ ХЕРБ или НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС заедно с противопаразитния ВМП.

Обади се сега