Управление на здравословния статус на пчелина – Втора част

Д-р Илиян Гечев, двм – експерт „Болести по пчелите и биологично сертифициране” 

Диагностиката е ключов елемент в управлението на здравословния статус. Поставянето на бърза и точна диагноза на заболяванията по пчелите е от съществено значение в пчеларството. Ранното откриване на възникнало вече заболяване и поставянето на точна диагноза, в съчетание с предприемането на конкретни мерки за ликвидирането му е гаранция за ефективно пчеларство.

 Клиничната диагностика означава наблюдаване на клиничните признаци, които показват пчелите. Обикновено тя се извършва на място (на пчелина), като се задават въпроси (снемане на анамнеза) към собственика на пчелните семейства. Използват се следните въпроси – кой, кога, къде, как? Това означава, че собственикът на пчелните семейства трябва да даде изчерпателни отговори на поставените въпроси. Необходимо е да се знае какви признаци на заболяване са забелязани от пчеларя, от кога са тези признаци, какви ВМП, хранителни добавки или допълващи фуражи са използвани през настоящата/миналата година, период и начин на прилагане, доза, получена продукция от пчелните семейства и т.н.  Тези въпроси са строго специфични, когато се касае за отравяне (виж Как се назначава лечение на заболяване по пчелите, статия  от 14 май 2019). Тук в помощ както на пчеларите, така и на инспектиращите лица може да бъдат разработени въпросници, конкретизирани за дадено заболяване или свързани с инспекция на пилото или на възрастните пчели.

Съвременните технологии дават възможност за по-лесна комуникация. За осъществяването на процеса на управление на здравословния статус е необходимо подаване на данни от пчеларя към лицето, което го консултира. Доверието е важен елемент в този процес. Не винаги пчеларите забелязват детайлите. Тук е ролята на консултанта правилно да насочи вниманието на пчеларя към клиничната картина, която проявяват пчелите. Това се допълва чрез изпращане на снимки, на видео материали, доуточняващи въпроси и т.н.

Управлението може да се провежда и дистанционно, особено по време на пандемия и въведено извънредно положение. Има заболявания, клиничните признаци на които са типични, а при други – насочващите признаци са от съществено значение. 

Много често при разговорите ми с пчелари установявам, че те имат информация за конкретни признаци на заболявания, но им е трудно да направят връзка на наблюдаваните от тях признаци с конкретното заболяване. Затова ще си позволя отново да припомня и да представя снимки на някои типични, характерни и насочващи признаци на заболявания, важни за поставянето на диагнозата.  

Точеща се гнилцова маса – характерен признак за американски гнилец.

 

Varroa destructor върху гърди на пчела – доказателство за вароатоза.
Разкилица (K wing) – насочващ признак за нозематоза (Nosema ceranae)

Поставянето на лабораторна диагноза на заболяването има решаващо значение. Вземането на подходящ материал и изпращането му за лабораторно изследване са важен елемент от управлението на здравословния статус. Не може да се предприеме лечение, ако няма поставена диагноза

Следващата стъпка е анализ на данните (диагноза, приоритет, тежест на заболяването,  необходимост от общопрофилактични и/или специфични ветеринарно-хигиенни мерки и т.н.). 

Най-сложния елемент от процеса по управление на здравословния статус е назначаването на лечение. Познаването на детайлите от клиниката на заболяването, физиологичното състояние на пчелите и набора от продукти, с които да се въздейства на причинителя са важни и взаимно свързани елементи от системата за управление на здравословния статус. 

Пчеларите трябва да са активната страна от процеса по управление на здравословния статус на пчелина. Ще дам пример за някои стъпки, които може да се предприемат през месеците април-май:

  • периодично вземане и разработване на проби за изследване за вароатоза чрез Varroa tester 3 in 1 (определяне степен на опаразитеност, на резистентност и  хигиенно поведение).
  • периодично вземане и изпращане на проби за изследване за нозематоза.
  • наблюдаване на насочващи клинични признаци за нозематоза.
  • наблюдаване на клинични признаци при бактериални, микотични, вирусни заболявания (по време на провеждането на пролетния преглед) и изпращане на материал за лабораторно изследване. 
  • анализ на данните от лабораторното изследване и предприемане на конкретни мерки
  • анализ на съобщения за третиране с пестициди и предотвратяване на отравяния.
  • преценка на схема за третиране.
  • Отчитане на резултата от третирането с ветеринарномедицинския продукт при самостоятелно протичащо заболяване и/или смесени инфекции (вароатоза и нозематоза; вароатоза и вируси; нозематоза и аскосфероза).

Управлението на здравословния статус означава и вземане на управленско решение – научно обосновано, доказано, работещо. Това е дългосрочен процес, който предполага добри познания в сферата на болестите по пчелите, тяхната сезонност, клиника, профилактика и лечение, и може да търпи промени в процеса на управлението.

Прочетете тук част първа < —- > Прочетете тук част трета

Обади се сега