Управление на здравословния статус на пчелина – Първа част

АКТУАЛНО ЗА СЕЗОНА

Д-р Илиян Гечев, двм – експерт „Болести по пчелите и биологично сертифициране” 

Научните изследвания в Институти и лаборатории, свързани със здравето на пчелите в Европа, САЩ, Азия се фокусират върху използването на микробиологични, геномни, физиологични и токсикологични подходи за подобряване на управлението на болестите по пчелите. Целта е разработване на иновативни инструменти, които могат да се използват от пчеларите за поддържане на здрави пчелни семейства. 

 

Интегрираните лабораторни и полеви подходи се използват за разработване на нови стратегии за управление на:

  1. диагностика на заболяванията по пчелите; 
  2. намаляване въздействието на пестицидите и други химикали от околната среда върху пчелите; 
  3. подобряване здравето на пчелите чрез по-добро хранене, включително чрез използване на допълващи фуражи.

Всичко това, събрано и анализирано ни дава възможност да управляваме успешно здравословния статус на пчелните семейства. Подготвянето на силни и здрави семейства за активния сезон е цел на всеки пчелар. 

Както една пчеларска година не си прилича с друга, така и управлението на здравословния статус за конкретния пчелин е индивидуално и  специфично за всеки пчелин и за всяка година. 

Не трябва да се пренебрегват детайлите, защото те са от особено значение! Напр. резистентността на Varroa destructor (причинителят на вароатозата) към активните субстанции на разрешените за употреба ветеринарномедицински продукти (ВМП) е в основата на вземането на правилното решение. От това зависи тяхната ефикасност. Степента на опаразитеност с Varroa е важен показател за избора на конкретен ВМП. Подходящата доза, както и физиологичното състояние на пчелите са също много важни елементи за вземането на правилно решение. 

Тук от съществено значение е включването на продукт, който да е антиоксидант, да стимулира имунната система на пчелите и да активира яйценосната дейност на пчелата майка. С много добър успех в този момент в схемата може да се включи билковият продукт ИМУНОСТАРТ ХЕРБ. Благоприятната ситуация с билковите продукти е, че към техните компоненти не се създава резистентност. Много важен елемент е, че те могат да се използват през целия сезон, без да има остатъчни количества от тях в пчелните продукти. 

ИМУНОСТАРТ ХЕРБ дава много добър резултат, когато върху организма на пчелите въздействат редица стресови фактори. Тук мога да включа практикуването на подвижно пчеларство, наличие на монокултури, на безберитбени периоди, прилагане на ВМП, третиране с пестициди. 

Посещението ми на много пчелини в страната, както и разговорите ми със стотици пчелари, подкрепени от лабораторни резултати ми дават основание да твърдя, че вароатозата и нозематозата са в основата на сериозните загуби на пчелните семейства в страната. Разбира се, те се съпровождат от редица вируси, основно свързани с акара Varroa destructor, както и от отравяния. 

До голяма степен здравословното състояние на пчелните семейства може да се контролира (влиянието на патогените), както и да се намали въздействието на другите стресови фактори. Продукта ИМУНОСТАРТ ХЕРБ приложен малко преди и по време на действието на тези фактори подготвя пчелите за адекватен отговор. 

Нека не забравяме, че имунитета лежи в основата на съпротивлението на организма срещу редица стресови фактори. Прилагането му в комбинация с други продукти, насочени срещу патогени (Varroa destructor, Nosema spp., Ascosphaera apis, вируси и т.н.) дава отлични резултати, доказани както при лабораторните изследвания, така и от практиката. 

Продуктите НОЗЕМАТ ХЕРБ и НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС с успех могат да подобрят здравето на пчелите при превенцията на нозематозата, а комбинирането им с ИМУНОСТАРТ ХЕРБ увеличава тяхната ефикасност (вж. лекция „ВЛИЯНИЕ НА БИЛКОВИТЕ ПРОДУКТИ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА ПЧЕЛИТЕ”, представена на 18-то международно пчеларско изложение в гр. Плевен, февруари 2020 г. или в youtube). 

Възвратните застудявания през м. март-април създават благоприятни условия за проявление на аскосферозата по пчелите (варовито пило). Тук с успех може да се използва продукта АСКОМАТ ХЕРБ. Двукратното третиране е за препоръчване при липса на клиника (мумии). 

При наличие на предразполагащи фактори, както и при първа поява на клиника е необходимо да се проведе 4-кратното третиране през интервал от 5-7 дни. В тези случаи повишаването на имунитета на пчелите е от съществено значение. Това означава в схемата за третиране да се включи и продукта ИМУНОСТАРТ ХЕРБ.

Управлението на здравословния статус не е клише

Това е  умение да се анализира здравословния статус на пчелина в конкретния момент, да се направи оценка на физиологичното състояние на пчелите и на стресовите фактори, които може да окажат въздействие върху пчелите. 

Снемането на анамнеза и поставянето на диагноза лежат в основата на решението за начина на управление на здравословния статус. Много пчелари тълкуват по различен начин т.нар. „зимна смъртност” при пчелите. 

За едни пчелари 10% зимна смъртност е нормална стойност, за други 20% и т.н. Сериозно се замислят обаче при стойности от 70-80 и повече процента. Тук искам да отбележа, че инспекцията на място (на пчелина), снемането на анамнеза, вземането на проби за лабораторно изследване и поставянето на диагноза за високата смъртност са ключови елементи от управлението на здравословния статус. 

Но веднага искам да отбележа – поставянето на диагнозата е само елемент от това управление. Много е важно, какво лечение ще се назначи и как ще се управлява целия процес. Както стресовите фактори въздействат върху пчелите комплексно, така и патогените в повечето случаи предизвикват смесени инфекции, т.е. вароатоза и нозематоза вървят заедно, с акцент на някой от тях в конкретния случай. Като се прибавят вируси и/или пестициди нещата се усложняват още повече. 

Ето защо управлението на здравословния статус е сложен процес.

Трябва добре да се познава патологията и физиологията на пчелите, както и продуктите, които могат да се включват в схемите, тяхната съвместимост и механизъм на действие. Управлението на здравословния статус не е моментно решение на даден проблем, това е дългосрочен процес, който може да търпи промени в процеса на управлението. 

Използването на продукти с научно доказани формули, в дози и кратности, препоръчани от производителя е съществен елемент от схемата за управление на здравословния статус. Синергичният (взаимно допълващ се) ефект между отделните продукти увеличава тяхното действие. 

Тук може да намерите част 2 на “Управление на здравословния статус на пчелина”

Обади се сега