КАК СЕ НАЗНАЧАВА ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕ ПО ПЧЕЛИТЕ

            Назначаването на лечение на заболяване по пчели изисква висок професионализъм. Поставянето на диагноза е само първата стъпка към назначаването на лечение. Ветеринарният лекар следва да познава добре патологията на пчелите, причинителите на заболяванията, клиниката, разрешените за употреба ветеринарномедицински продукти (ВМП) и т.н. Да се лекува е умение, а не само предписване на конкретен продукт. В тази връзка съм разработил въпросник, който би улеснил работата на мои колеги и на пчелари, който включва:

 1. Посещение на пчелина: установява се собственика на пчелните семейства, локацията/ местоположението на пчелина, преглежда се документацията на пчелина, системата на кошерите, наличието на съседни пчелини, източниците на нектар и полен в радиус 3 км от площадката на пчелина и т.н.
Пчелин
Дневник на пчелина

2. Снемане на анамнеза

Използват се следните въпроси – кой, кога, къде, как? Това означава, че собственикът на пчелните семейства трябва да даде изчерпателни отговори на поставените въпроси. Необходимо е да се знае какви признаци на заболяване са забелязани от пчеларя, от кога са тези признаци, какви ВМП, хранителни добавки или допълващи фуражи са използвани през настоящата/миналата година, период и начин на прилагане, доза, получена продукция от пчелните семейства и т.н.

При съмнение за отравяне е необходима следната информация:

 • Извършвани ли са третирания с пестициди в района, където е установена масова смъртност по пчелите?
 • Какви пестициди (продукти за растителна защита) са прилагани и кога е извършено третирането?
 • Кога точно е взета пробата от умрели пчели и колко време е престояла до извършването на анализа?
 • Колко проби от пчели са взети?
 • Има ли медоносни култури в района, където е установена масовата смъртност?
 • Какви клинични признаци показват останалите (живи) пчелни семейства?
 • Има ли наличие на умрели пчели на дъното на кошера?
 • Има ли други случаи на масова смърт по пчелите в района?

3. Наблюдаване на клинични признаци: при пчелата майка, пчелите работнички и търтеите, вкл. трупчетата на умрели такива (ако има).

 • Извършва се оглед пред пчелните семейства, активност на полетите, наличие на умрели или пълзящи пчели, поведение на пчелите (агресивност, превъзбуденост, ленивост), разположение и състояние на крилата (разкрилица, деформация), окраска на хитина (черни, блестящи), състояние на хоботчето (при умрели пчели) и т.н.  

Умрели на прилетната дъска и пред кошера пчели
 • Извършва се и преглед на пчелното семейство – възраст на пчелната майка, количество на пчелите и пилото, плътност на пилото (прошарване), състояние на капачетата на килийките с пило (хлътнали, продрани и т.н.), наличие на диарични петна по питите, стените на кошера, преглед на дъното на кошера (паднали умрели пчели, наличие на мумии, акари, мравки и т.н.), количество на медовите и поленовите запаси и т.н.

 Плътно, здраво пило

Добре е да се направят снимки и/или видео на наблюдаваните клинични признаци, които да се използват при искане на консултация от специалист и се сравнят с нови  снимки и/или видео след проведено лечение.

За разпознаване на клиничните признаци на болестите по пчелите може да се използват помощни материали, а именно – книгите и лекциите, на които съм автор и/или други източници:

 • Ветеринарен наръчник по пчеларство и биологично сертифициране, 2016 г.
 • Диагностика на болестите по пчелите, 2001 г.
 • Статии, публикувани на интернет страницата на Екстрактфарма ЕООД – www.extractpharma.com
 • Лекции в  You tube

4. Поставяне на точна диагноза:вземане на подходяща проба от пчели/пило за лабораторно изследване или за изследване на място. Изготвя се писмо за изпращане на проби от пчелни семейства.

На място може да се направи тест за рестентност на акара Varroa destructor (причинителя на вароатозата) към ВМП, степен на опаразитеност с Varroa destructor, почиствателен инстинкт и т.н.


Тест за опаразитеност с Varroa destructor

5. Анализ на данните

 • Резултат от лабораторното/на място изследване с поставена диагноза (протокол и резултати от лабораторно изпитване в институт/акредитирана лаборатория,  сертификат от анализ на изследвана проба в специализирана лаборатория и др. документи).
 • Приоритет на заболяването/заболяванията.
 • Тежест на проявление на заболяването.
 • Необходимост от провеждане на общопрофилактични и санитарнохигиенни мерки (почистване на дъната на кошерите, дезинфекция на кошери и инвентар и т.н.).
 • Необходимост от провеждане на специфични ветеринарно-хигиенни мерки (налагане на карантина, изгаряне на кошерите и т.н.).

6. Назначаване на лечение

 • Избор на подходящ продукт.
 • Назначаване на дози и схема на прилагане на продукта, съобразени със силата на пчелните семейства и сезона.
 • Провеждане на съпътстваща терапия с подходящ продукт (ако е необходимо).
 • Отчитане на резултатите.

7. Изготвяне на годишна профилактична програма за пчелина

 • Схеми за третиране срещу вароатоза, нозематоза и/или други заболявания.

Автор: Д-р Илиян Гечев, двм – експерт „Болести по пчелите и биологично сертифициране”

Обади се сега