УСПЕХ ЗА БЪЛГАРСКАТА НАУКА!

Екип от български учени от СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ и от БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ проведе двегодишни проучвания (2019-2020 г.) върху разработените в България билкови продукти НОЗЕМАТ ХЕРБ и НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС, произведени от ЕКСТРАКТФАРМА – София.

Целта на изследването е да се установи влиянието на тези продукти върху нивата на спорите на Nosema ceranae, върху силата на пчелните семейства, производството на мед и събраният от тях цветен прашец.

Материала е публикуван в специалния брой на списанието Pathogens на 19.02.2021 г. на престижната международна платформа MDPI със седалище в Базел, Швейцария:

pathogen-logoMDPI-logo

 

Article

The Herbal Supplements NOZEMAT HERB® and NOZEMAT HERB PLUS®: An Alternative Therapy for N. ceranae Infection and its Effects on Honey Bee Strength and Production Traits

Rositsa Shumkova 1, Ralitsa Balkanska 2 and Peter Hristov 3,*

Pathogens 2021, 10, 234.

https://doi.org/10.3390/

pathogens10020234

По думите на д-р Giovanni Cilia (гост-редактор), целта на този специален брой е да се публикуват проучвания върху патогените по медоносните пчели, като се отчита всеки аспект, във връзка с взаимодействието гостоприемник и патоген, и се подчертава възможното взаимодействие и разпространение на патогените с вредители по пчелите. В списанието се публикуват научни статии, фокусирани върху различни аспекти на патологията, включително на ниво молекулярно здраве, микробно здраве, генетично здраве на популациите и взаимодействия с инвазивни вредители (като Varroa destructor, Aethina tumida, Vespa velutina, др.), които живеят в пряк контакт с медоносните пчели.   

Мисията на платформата MDPI е да насърчава отворения научен обмен, а списанието Pathogens е с висока видимост: статиите са включени в база данни на ScopusSCIE (Web of Science)PubMedPMCEmbaseAGRICOLACaPlus / SciFinder и много други, и е с импакт фактор 3.018 (2019).

Тук ще представим със съкращение част от материала, включен в статията, като пълния текст може да намерите на https://www.mdpi.com/2076-0817/10/2/234, или на страницата на ЕКСТРАКТФАРМА.

Пчелните семейства са третирани с билковите продукти НОЗЕМАТ ХЕРБ и НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС по 4 пъти през интервал от 7 дни през м. август 2019 г. и през м. април 2020 г. Броят на ноземните спори (N. сeranae) е проследяван преди и след прилагане на продуктите и през двете години. Резултатите са представени на фигура 1.

Графика за брой на ноземните спори

Фиг. 1. Брой спори (N. ceranae) преди и след третиране с НОЗЕМАТ ХЕРБ и НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС през 2019 г. (а) и през 2020 г. (b).

Резултатите ясно показват, че след първия курс на третиране (м. август 2019 г.) спорите на N. ceranae значително намаляват дори два месеца след прилагането на продуктите. Намаляването на спорите след третиране е съответно 68 % за групата, третирана с продукта НОЗЕМАТ ХЕРБ и 60 % за групата, третирана с НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС. За разлика от двете експериментални групи, контролната група показа намаляване на броя на спорите на N. сeranae с 19%.

През 2020 година, в началото на втория курс на третиране (м. април) за разлика от м. октомври 2019 г. увеличаването на броя на спорите на N. ceranae е много по-изразено в контролната група – с около 33% и по-малко в експерименталните групи, третирани с НОЗЕМАТ ХЕРБ и НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС – съответно с 18% и 22% (Фигура 1b).

През м. юни 2020 г. групите, третирани с НОЗЕМАТ ХЕРБ и НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС показват значително намаляване на спорите на N. ceranae (p <0,01) – с около 67% и съответно 60%, в сравнение с периода преди третирането – м. април 2020 г. (Фигура 1b). За същия период, намаляването на броя на спорите на N. ceranae в контролната група е само 11%.

Третирането с билковите продукти НОЗЕМАТ ХЕРБ и НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС показва значително намаляване на нивата на спорите на N. ceranae в сравнение с контролната група.

Проучено е и влиянието на продуктите НОЗЕМАТ ХЕРБ и НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС върху силата на пчелните семейства, производство на мед и събирането на прашец през 2019 и 2020 година.

Резултатите за състоянието на пчелните семейства по показателя количество на пчелите в пчелните гнезда са представени на фигура 2.

Сила на пчелните семейства на база маса

Фиг. 2. Сила на пчелните семейства, измерена на база маса (кг).

Резултатите за количество на запечатаното пило за пчели работнички са представени на фигура 3.

Площ на запечатаното пило за пчели работнички

Фиг. 3. Площ на запечатаното пило за пчели работнички, измерена в см2.

Резултатите по отношение на количеството пчелен мед в пчелните пити са представени на фигура 4.

Количество пчелен мед в пчелните пити (кг).

Фиг. 4. Количество пчелен мед в пчелните пити (кг).

Резултатите за складирания в питите прашец са представени на фиг. 5

Площ със складиран в пчелните пити прашец, измерена в см2.

Фиг. 5. Площ със складиран в пчелните пити прашец, измерена в см2.

Авторите отбелязват, че и през двете години от проведеното от тях проучване се наблюдава значително намаляване на спорите на N. ceranae след приложение на НОЗЕМАТ ХЕРБ и НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС, в сравнение с количеството на спорите преди третиране. Сред ползите от тези две добавки е техният положителен ефект върху чревната микрофлора на медоносните пчели. Биологично активните вещества, включени в състава на продуктите оказват благоприятен ефект върху чревният микробиот. Тези резултати показват, че растителните екстракти представляват мощна алтернативна терапия срещу нозематоза.

През първата година (2019) от изследването, прилагането на двата билкови продукта не показа значителни разлики между експерименталните групи в сравнение с контролната група по отношение на силата на семействата (фигура 2). Тези резултати са показател за намаляване на силата на пчелните семейства с наближаването на есента. Тези данни подкрепят констатациите на Charistos et al. [64], които също не наблюдават различия между групите по отношение на силата на семействата след приложение на допълващия фураж HiveAlive ™ през есента. Първият информативен преглед през пролетта на следващата година (2020 г.) показва значително увеличение на силата на пчелните семейства в двете експериментални групи за разлика от контролната група, което е индикатор за по-успешното презимуване на третираните пчелни семейства.

Подобно на показателя за сила на пчелното семейство, запечатаната площ на пилото за пчели работнички не показва значителни разлики във всички групи след третирането на семействата през м. август 2019 г. (фигура 3). Първият информативен преглед през пролетта на следващата година (2020) показва по-голяма запечатана площ на пило за пчели работнички в групата, третирана с НОЗЕМАТ ХЕРБ, но като цяло този показател не се е повлиял от приложените растителни екстракти.

Количеството на запечатания пчелен мед е повлияно най-значително след третирането на пчелните семейства през м. април 2020 г. (фигура 4). След третирането, количеството на запечатания пчелен мед е значително по-високо в двете експериментални групи, в сравнение с контролната група. Този показател поддържа значително по-високи нива и при двете експериментални групи през лятото, което е предпоставка за успешно зимуване на пчелните семейства и намаляване на разходите, свързани с допълнително подхранване през зимата.

Интересно е да се отбележи, че площта на складирания прашец значително се повлиява след първото третиране (август 2019 г.), въпреки наличието на рядко цъфтяща растителност (фигура 5). След втората обработка на следващата година се наблюдава по-голяма площ на съхраняван прашец в експерименталните групи и изглежда, че групата, третирана с НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС има предимство пред групата, третирана с НОЗЕМАТ ХЕРБ и контролната група по отношение на този показател.

Въпреки че констатациите от настоящото проучване ясно показват ползите от прилагането на двата билкови продукта за намаляване на броя на спорите на N. ceranae, както и за въздействието им върху медоносните пчели като цяло, тези обнадеждаващи резултати изискват допълнителни изследвания с цел изясняване на въздействието на НОЗЕМАТ ХЕРБ и НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС върху количеството на спорите на N. ceranae, както и върху медоносните пчели.

Обади се сега